no-img
نوین اطلس

۶ تعبیر خواب پرکاربرد + تعبیر خواب ازدواج با معشوق - نوین اطلس


نوین اطلس
مطالب ویژه
اطلاعیه

ادامه مطلب

۶ تعبیر خواب پرکاربرد + تعبیر خواب ازدواج با معشوق
zip
بهمن ۲۶, ۱۳۹۸

۶ تعبیر خواب پرکاربرد + تعبیر خواب ازدواج با معشوق


افرادی که به نوعی عاشق شخصی خاص هستند به علت ذهن ناخودآگاه و درگیری های ذهنی که دارند، خواب های متعددی درباره ی معشوق خود می بینند. به همین دلیل است که تعبیر خواب ازدواج با معشوق توسط کاربران به شدت مورد علاقه قرار گرفته است. نوین اطلس در این مطلب خود ۶ تعبیر خواب پرکاربرد در زمینه تعبیر خواب ازدواج با معشوق را به شما عزیزان ارائه می دهد.
از جمله ۶ تعبیر خواب پرکاربرد می توان به تعبیر خواب ازدواج با معشوق، تعبیر خواب ازدواج معشوق با فرد دیگر، تعبیر خواب ازدواج دوست پسرم با دیگری، تعبیر خواب ازدواج خودم، تعبیر خواب ازدواج با دایی و تعبیر خواب ازدواج با مرده اشاره کرد.

در کنار همه تعبیر خواب ها در نظر بگیرید که طبق سفارش بزرگان از جمله ابن سیرین خواب هایی که قبل از اذان صبح دیده می شوند نسبت به خواب هایی که در ابتدای شب یا هنگام صبح می بینید، صحت بیشتری دارند. در نتیجه به خواب های نیمه شب و قبل از صبحگاه اعتماد بیشتری می توان کرد.
با نوین اطلس در مبحث جذاب تعبیر خواب ازدواج با معشوق تا انتها همراه باشید.(همچنین نگاه کنید به تعبیر خواب ازدواج مجدد)

۱- تعبیر خواب ازدواج با معشوق

در مبحث تعبیر خواب ازدواج با معشوق که از مهمترین موارد ۶ تعبیر خواب پرکاربرد است، باید بدانید که چنانچه عاشق مردی باشد که در خواب ببیند زن گرفته است طبق فرمایش امام جعفر صادق (ع) درباره عروسی به شرح زیر است:

زن گرفتن درخواب بر چهار وجه است.

اول: بزرگی و مقام،

دوم: زیادتی مال،

سوم: سرحالی و آسایش،

چهارم: خرمی و شادی.

علاوه بر این اگر پسری در خواب ببینید با معشوقش ازدواج کرده است تعبیر خواب ازدواج با معشوق برای وی به صورت زیر است:

جابر مغربی گوید:

 • اگر بیند دختری دوشیزه را به زنی کرد و دوشیزگی او را بستد، دلیل که اندر آن سال او را زنی حاصل شود و خیر و نیکی بیند.
 • اگر بیند به حرام دوشیزگی دختری بستد، دلیل که مالی حرام بدست آورد.(همچنین نگاه کنید به تعبیر خواب ازدواج مجدد با همسر فعلی)

۲- تعبیر خواب ازدواج معشوق با فرد دیگر

اگر در خواب ببینید کسی که دوستش دارید با فرد دیگری ازدواج کرده است و مراسم ازدواج محبوب را ببینید تعبیر خواب ازدواج معشوق با فرد دیگر به صورت زیر است.(همچنین نگاه کنید به تعبیر خواب بی وفایی معشوق)

آنلی بیتون:

 • دیدن مراسم ازدواج دیگری در خواب با میهمانانی شادمان که لباس‌هایی زیبا بر تن کرده‌اند، علامت آن است که از زندگی لذت‌هایی عالی خواهید برد. اما اگرمیهمانان لباس‌هایی سیاه بر تن کرده باشند، علامت آن است که در آینده به سوگ کسی خواهید نشست.
 • اگر خواب ببینید با کسی پیمان ازدواج می‌بندید، نشانه آن است که خبرهایی ناگوار خواهید شنید.
 • اگر خواب ببینید در جشن ازدواج کسی شرکت کرده‌اید، نشانه آن است که امور شغلی به طرز باور نکردنی امید بخش خواهد شد و از فکر کردن به افراد مورد علاقه‌خود لذت زیادی خواهید برد.
 • اگر خواب ببینید در جشن ازدواج واقعه ای ناگوار رخ می‌دهد، علت آن است که به بیماری مبتلا خواهید شد. یا از مرگ یکی از اعضای خانواده خود رنج خواهید کشید. (همچنین نگاه کنید به تعبیر خواب معشوق و عشق قدیمی)

۳- تعبیر خواب ازدواج دوست پسرم با دیگری

گفته شده است اگر کسی در خواب ببینید که دوست پسرش با دیگری ازدواج کرده است معنی و تعبیر خواب ازدواج معشوق در این شرایط این است که شما نسبت به موفقیت های یکی از کسانی که می شناسید ، احساس حسادت می کنید و حسرت زندگی او را دارید.(همچنین نگاه کنید به تعبیر خواب دیدن معشوق در خانه)

۴- تعبیر خواب ازدواج خودم

در تعبیر خواب ازدواج با معشوق نوبت آن رسیده است که به سراغ تعبیر خواب ازدواج خودم برویم. منظور این است که شما در خواب ببینید ازدواج کرده اید. این خواب نشان دهنده آن است که شما به زودی مجبور به انتخابی سخت و مهم خواهید شد.
شما مجبور می شوید تصمیمی در زندگی خودتان بگیرید که جهان پیرامون شما را دگرگون خواهد ساخت. این تصمیم همه چیز را در زندگی شما تحت تاثیر قرار می دهد. قبل از گرفتن چنین تصمیم مهمی باید زمانی را به تامل و تفکر در خصوص آن اختصاص دهید. اگر از این تصمیم اطمینان ندارید، از یکی از نزدیکان خود راهنمایی و مشورت بگیرید.
اگر خواب دیدید با کسی که بسیار از شما پیرتر است عروسی می‌کنید، چنین خوابی نشانه‌ی بدی است و ممکن است خبر از مشکلات پیش رو یا حتی بیماری داشته باشد.
اگر خواب دیدید در جشن عروسی خودتان هستید و کسی باعث به وجود آمدن حادثه‌ای می‌شود، که موجب نیمه کاره ماندن جشن می‌شود، چنین خوابی بسیار بد یمن است و احتمالا به این اشاره دارد که رویدادها و اتفاقات ناگواری در خانواده ی شما و در آینده ای بسیار نزدیک به وقوع خواهند پیوست.(همچنین نگاه کنید به تعبیر خواب انگشتر)

جابر مغربی گوید:

 • اگر زنی بیند که عروس شده او را پیش شوهر می‌بردند، دلیل است که آخر او باشد.(همچنین نگاه کنید به تعبیر خواب آرایش کردن)

آنلی بیتون:

 • اگر دختری خواب ببیند عروس شده است و تعبیر خواب عقد کنان وی، نشانه آن است که بزودی ارثی به او می‌رسد.
 • اگر دختری خواب ببیند از آراستن عروسی خشنود است، دلالت بر آن دارد که آرزوهای او برآورده خواهد شد.
 • اگر دختری خواب ببیند عروس شده است و غمگین و ناراحت است، علامت آن است که انتظارات او برآورده نخواهد شد.
 • اگر دختری خواب ببیند باید پنهان از چشم دیگران با مردی عروسی کند، علامت آن است که به وقایعی تلخ مواجه خواهد گشت.
 • اگر دختری خواب ببیند با مردی ثروتمند ازدواج می‌کند، تعبیر خواب ازدواج علامت آن است که مقامی برتر از مقام اطرافیان خود به دست می‌آورد و به آرزوها و خواسته‌های خود دست می‌یابد.
 • اگر دختری خواب ببیند عروس شده است و با نامزد خود وجه اشتراکی ندارد، نشانه آن است که حوادثی نامطلوب، خوشی‌های او را پایمال می‌کند.
 • اگر دختری خواب ببیند در جشن ازدواج خود کسی را با لباس عزا می‌بیند، علامت آن است که زندگی زناشویی او همواره با دعوا و ناراحتی همراه خواهد بود.

۵- تعبیر خواب ازدواج با دایی

در این بخش از تعبیر ازدواج با معشوق می خواهیم به تعبیر خواب ازدواج با دایی و ازدواج محرم بپردازیم.

تعبیر خواب ازدواج با محرم به این صورت است که پوکی و پوچی است و در وجه دیگر فساد و گناه و تباهی، عمل خلافی مرتکب شده‌اید یا مرتکب خواهید شد که با تجاهل و ظاهر سازی و فریب می‌کوشید از چشم دیگران پوشیده نگه دارید و کار بالاخره به بدنامی و رسوائی می‌انجامد.

شیخ طوسی در راستای ازدواج محرم با محرم می فرماید:

 • مراسم نامزدی و یا عقد محرم با محرم در خواب غمی است که با خدعه و فریب و نیرنگ پیش می‌آید و غمی به شما می‌رسد و به زودی قربانی یک توطئه می‌شوید.
 • اگر شاهد عروسی و یا وصلت دو برادر و خواهر بودید که آن ها را می شناختید یا نمی شناختید غمی به او می‌رسانید که خودتان در آن سهیم هستید و اگر از دیگری گرفتید همین طور.
 • اگر برای شما کارت دعوت به عروسی فرستاده بودند که مربوط به برادر و خواهری بود که با آن ها قبلا آشنا بودید و به این مجلس مهمان شدید مرتکب گناه می‌شوید و این گناهی است از جمله معاصی پنهان.
 • اگر دیدید که در خواب عاشق خواهرت شده ای و تصمیمت این است که به او در خلوت پیشنهاد ازدواج بدهی در خواب رو به روئی با گناه و بار غم است و یا اینکه تکلیفی شاق و سنگین بر شما محول می‌گردد که انجامش دشوار و قبولش نامطلوب است که دوست ندارید آن کار را انجام بدهید و اگر هم به اجبار و تکلیف بخواهید بسیار سخت و توان فرسا است.

در کل نظر جمیع معبران در این باره این است که غمی برای شما می‌رسد که به اندازه حمل جنین طول می‌کشد البته این تعبیر برای زنان است.

۶- تعبیر خواب ازدواج با مرده

در راستای تعبیر خواب ازدواج با معشوق در این مورد از ۶ تعبیر خواب پرکاربرد به سراغ تعبیر خواب ازدواج با مرده می رویم و این مورد را بر اساس تفسیر ابن سیرین بیان خواهیم کرد.

ابن سیرین گوید:

 • اگر زن مرده را به زنی کرد و با وی جمع گردید، دلیل که از ملک و مال آن زن او را چیزی حاصل شود.
 • اگر بیند با آن زن جمع نشد، دلیل که چیزی اندک ازمال وی را حاصل شود.
 • اگر زنی بیند او را مرده به زنی گرفت و در سرای زن با وی جمع شد، دلیل که مال زن نقصان شود، یا حال وی متغیر شود.
 • اگر بیند زن خواست، لکن زن را ندید و نامش ندانست، دلیل که اجلش نزدیک شده باشد.
 • اگر زن را بیند و سرای مجهول بود و آن سرا از آن شخص مرده بود و آن مرد با وی جمع شد، دلیل که آن زن بمیرد.
 • اگر آن زن معروف بود، دلیل بر نقصان مال زن کند.
 • اگر زنی در خواب ببیند مرده‌ای با او ازدواج کرده و در خانۀ زن با او آمیزش کرد، یـعـنـی اموال زن دچار کم و کاست و ضرر و زیان می‌شود یا اینکه حال و روزش دگرگون می‌شود.

مطالب مرتبط:

تعبیر خواب زنگ زدن معشوق قدیمی

تعبیر خواب دعوا و طلاق

تعبیر خواب دو زن داشتن

تعبیر خواب زن متاهلی که عروس شده است

تعبیر خواب لباس عروس حضرت یوسف

تعبیر خواب آماده شدن برای عروسی

تعبیر خواب ازدواج شوهر با زن دیگر

تعبیر خواب ازدواج با مرد متاهل

تعبیر خواب زن دوم گرفتن پدر

تعبیر خواب لباس عروس برای دختر مجرد

تعبیر خواب بازگشت معشوقموضوعات :
تعبیر خواب

درباره نویسنده

novinatlas 1736 نوشته در نوین اطلس دارد . مشاهده تمام نوشته های

دیدگاه ها


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *