no-img
نوین اطلس

رجوع بعد از طلاق - نوین اطلس


نوین اطلس
مطالب ویژه
اطلاعیه

ادامه مطلب

رجوع بعد از طلاق
zip
اسفند ۵, ۱۳۹۶

رجوع بعد از طلاق


این مطلب در مورد موضوعات رجوع چیست، نحوه ثبت رجوع، رجوع در طلاق بائن، رجوع بعد از طلاق خلع، شرایط طلاق رجعی،شرایط رجوع بعد از طلاق توافقی، گرفتن مهریه بعد از طلاق توافقی، پشیمانی بعد از طلاق نوشته شده است.

رجوع چیست

الف- برگشت بحالت قبل ازعقد معین یا قبل از ایقاع معین. در اینصورت مرادف معنى فسخ است. رجوع در هرحال از ایقاعات است و همیشه لازم است و لزوم آن لزوم عرفى است که مورد تایید قانونگذاران است.

ب- درخصوص طلاق استعمال میشود (ماده ۱۱۴۸- ۱۱۴۹ ق – م) و آنهم در حقیقت فسخ طلاق رجعى است که از ایقاعات جائز مى باشد.

ج – در خصوص هبه استعمال میشود که بمعنی برگشت واهب از هبه است. (ماده ۸۰۳ ق – م)

نحوه ثبت رجوع

به استحضار میرساند با توجه به ماده ۳۸ قانون حمایت خانواده مصوب ۱/۱۲/۱۳۹۱ در طلاق رجعی، صیغه طلاق مطابق مقررات مربوط جاری و مراتب صورتجلسه می ‌ شود ولی ثبت طلاق منوط به ارائه گواهی کتبی حداقل دو شاهد مبنی بر سکونت زوجه مطلّقه در منزل مشترک تا پایان عده است ، مگر این ‌ که زن رضایت به ثبت داشته باشد. در صورت تحقق رجوع، صورتجلسه طلاق ابطال و درصورت عدم رجوع صورتجلسه تکمیل و طلاق ثبت می ‌ شود. صورتجلسه تکمیل ‌ شده به امضای سردفتر، زوجین یا نمایندگان آنان و دو شاهد طلاق می ‌ رسد. در صورت درخواست زوجه، گواهی اجرای صیغه طلاق و عدم رجوع زوج به وی اعطاء می ‌ شود. در هر حال درصورت انقضای مدت عده و عدم احراز رجوع، طلاق ثبت می‌شود.
لازم به ذکر است در طلاق خلع که از موارد طلاق بائن می باشد به محض رجوع زن به فدیه، طلاق رجعی خواهد شد و این حق برای مرد وجود دارد که به نکاح رجوع نماید لیکن باید در نظر داشت که : ۱) رجوع زن به فدیه باید در ایام عده باشد ۲) امکان رجوع به نکاح برای مرد وجود داشته باشد، یعنی مرد بتواند از مابقی زمان عده برای رجوع به نکاح استفاده نماید ۳) تا وقتی که مرد بعد از رجوع زن به فدیه نکاح، رجوع نکند طلاق به قوت خود باقی است.

رجوع در طلاق بائن

فقط در صورتی که طلاق از نوع خلع و یا مبارات باشد، در صورتی که زن در دوران عده پس از طلاق به فدیه ای که به شوهرش پرداخته، رجوع نماید و آن را پس بگیرد، برای مرد امکان رجوع طلاق بائن به وجود خواهد آمد که به موجب آن می تواند همسر خود رجوع نماید و طلاق از حالت خلع یا مبارات به حالت رجعی که نقطه مقابل طلاق بائن است، تبدیل می شود.

رجوع بعد از طلاق خلع

طلاق خلع مبتنی بر دو رکن است:

الف. تنفر و کراهت داشتن زوجه نسبت به زوج خویش، به گونه‌ای که دوام زندگی را برای او یا هر دو مشکل ساخته و منجر به نافرمانی و معصیت و بی‌توجهی به تکالیف شرعی و قانونی و احساسات و عواطف انسانی می‌شود.

ب. دادن مالی از سوی زن به مرد در مقابل انجام طلاق، تا وی را از زوجیت رها سازد؛ به گونه‌ای که (زوج) در زمان عده حق رجوع نداشته باشد. به مالی که زوجه می‌بخشد اصطلاحاً فداء یا فدیه می‌گویند و می‌تواند عین، دین یا منفعت باشد و در خصوص مقدار آن نیز ضابطه مشخص نیست و به نحوه توافق طرفین بستگی دارد که در این صورت ممکن است همان مهریه و یا غیر آن و یا مالی به ارزش کمتر و یا بیشتر از مقدار مهریه باشد،همچنین نفقه که در ذمه شوهر است و یا اجرت شیر دادن فرزند در مدت معین می‌تواند فدیه قرار گیرد.

در قانون مدنی ایران نیز طلاق خلع به همین نحو تعریف شده است، ماده ۱۱۴۶ قانون مدنی مقرر می‌دارد: «طلاق خلع آن است که زن به واسطه کراهتی که از شوهر خود دارد در مقابل مالی که به شوهر می‌دهد طلاق بگیرد اعم از این‌که مال مزبور عین مهر یا معادل آن و یا بیشتر و یا کمتر از مهر باشد.»

بنابراین به طور مسلم برای تحقق خلع، زوجه باید عوض را پرداخت کند و به دلیل آیه قرآن و روایات (محدث نوری، ۱۴۰۸ﻫ.ق: ۱۵/۳۷۹؛ امام رضا(ع)، ۱۴۰۶ﻫ.ق: ۲۴۴) باید تنفر و کراهت هم وجود داشته باشد.

با توجه به ماهیت طلاق خلع ـ که از نوع بائن بوده و امکان رجوع زوج در آن نیست ـ

شرایط طلاق رجعی

طلا‌ق تنها حلا‌ل شرعی است که خود خداوند هم چندان آن را دوست نمی‌دارد و یکی از حقوق شرعی و حلا‌ل زوجین محسوب می‌شود. این حق موضوعی مهم است که با جاری ساختن آن _طبق روایات و احادیث_ عرش الهی به لرزه می‌افتد. در این نوشتار تلا‌ش می‌شود تا این حکم شرعی حلا‌لِ نه چندان مطلوب شرع و عرف مورد شناسایی قرار گیرد.

در طلاق رجعی مرد می‌تواند تا زمانی که عده پایان نیافته، بدون انشای عقد نکاح جدید به همسر خود رجوع نماید. به چنین طلا‌قی، طلاق رجعی و به چنین زنی مطلقه رجعیه گویند. بازگشت مرد به سوی همسر خود در چنین طلا‌قی ممکن است با ادای لفظ یا انجام فعلی صورت گیرد.

در طلا‌ق رجعی جدا از این که در مدت عده، شوهر حق رجوع دارد، طرفین حقوق و تکالیفی را نیز دارا می‌باشند که با حقوق و تکالیف طلا‌ق بائن تفاوت دارد. به عنوان مثال، اگر در طلا‌ق رجعی، زن یا شوهر بمیرند، از هم ارث می‌برند و زن مستحق دریافت نفقه است. مرد نیز حق ندارد تا زمانی که مدت عده به پایان نرسیده است، مطلقه رجعیه خود را از محل سکونتش؛ یعنی منزل خود خارج نماید. در طلا‌ق رجعی زن و مرد از احصان خارج نمی‌شوند و در این زمان اگر مرتکب زنا گردند، زنای آنها زنای محصنه محسوب می‌‌شود.

شرایط رجوع بعد از طلاق توافقی

با توجه به مواد ۱۱۴۳ الی ۱۱۴۹ قانون مدنی در طلاق خلع تا زمانی که زن به مال البذل (مالی را که زن بذل کرده) رجوع نکرده، شوهر نیز نمی تواند به طلاق رجوع کند. توضیح اینکه: زن بعد از اجرای صیغه طلاق تا عدّه طلاق باقی است می تواند از آنچه که بذل کرده پشیمان شود و آن را از شوهر مطالبه نماید و شوهر در مقابل، این حق را پیدا می کند که به

طلاق رجوع کند. و برای اینکه این رجوع صورت گیرد شوهر با قصد و اراده باید لفظی بگوید یا عملی انجام دهد که دلالت بر رجوع داشته باشد مثلاً بگوید از طلاق رجوع کردم و یا … در این صورت بدون اینکه به عقد نکاح مجدد نیاز باشد، طلاقی که انجام گرفته نادیده تلقی می شود و تمام اوضاع و احوال به حال قبل از طلاق برمی گردد.

گرفتن مهریه بعد از طلاق توافقی

• اگر از باب مهریه در طلاق توافقی چک یا سفته ای اخذ شده باشد بدیهی میباشد که زوجه می تواند در صورت عدم وصول آن ها ، به استناد مدارک مذکور درخواست مطالبه از طریق دادگاه کند هم چنین در صورت قطعیت حکم امکان جلب و توقیف اموال وجود دارد.

• اما اگر سند تجاری از باب مهریه دریافت نگردیده باشد و زوج در مواعد توافق شده مهریه را پرداخت نکند زوجه (زن) می تواند از طریق دادگاه و با دادن دادخواست مطالبه مهریه احقاق کند.

_ توجه داشته باشید که در صورت ازدواج مجدد زوجه پس از طلاق ، این موضوع مانع اخذ مهریه قبلی نمی گردد.

پشیمانی بعد از طلاق

پشیمانی بعد از طلاق و جدایی امری کاملاً طبیعیه و فکر نکنید حالا که احساس پشیمانی دارین به دلیل اینه که تصمیم اشتباهی گرفتید
مطمئن باشید که اتفاقی که افتاده به نفعتون بوده و سعی کنید که بهش فکر نکنید .
به خودتون بگید : این اتفاقیه که افتاده و دیگه نمیشه کاری براش انجام داد و این حسی که دارم طبیعیه و حالا وقتش، چیزایی که از استاد یاد گرفتم رو بهش عمل کنم .
به خودتون بگید که حالا باید خودمو محک بزنم که آیا فقط اطلاعاتم زیاد شده یا نه مهارت هم پیدا کردم .
به خودتون بگید که به چه چیزهایی فکر کنم که احساسمو بهتر کنه .
توجهتون رو از همسر سابقتون بردارید و به خودتون توجه کنید .
در خودتون جستجو کنید و سعی کنید که درسی رو که قرار بوده از اومدن این فرد به زندگیتون یاد بگیرید رو بیاموزید .
بهتون توصیه میکنم شروع کنید به خوندن معنی آیات قرآن و در اونها تفکر کنید این کار آرامش زیادی بهتون میده و یه جور عجیبی وابستگی به دیگران رو در وجودتون کمرنگ میکنه و شما رو به خدا نزدیکتر میکنه و کمکتون میکنه که از این مرحله عبور کنید . و بعد از مدتی حالتون از قبلش هم بهتر میشه.
ولی اگه بخواهید که همچنان در گذشته باشین و خاطرات تون رو مرور کنید و یا خودتونو سرزنش کنید و یا از دست اون فرد ناراحت باشید که چرا اینجوری بود چرا اون کارو کرد و یا اگه مهربون تر بود اگه ….
همچنان در اون فرکانس می مونید و حالتون بدتر میشه و اتفاقات بدتری رو هم تجربه می کنید .
از خداوند کمک بگیرید اون قلب شما رو آروم می کنه . تفکر کنید و به همراه خودشناسی باوراتون رو اصلاح کنید .
به خدا بگید من میخوام با همین چیزایی که الان به من دادی حال کنم .و ازش بخاطر همین چیزایی که الان دارین تشکر کنید .

سایت روانشناسی نوین بینش

۴ حرکت ساده برای برگرداندن عشق از دست رفته

بیشتر بدانید:

ازدواج مجدد پس از طلاق

طلاق گرفتم پشیمونم

پشیمانی بعد از طلاق

تعبیر خواب دعوا و طلاق

درمان افسردگی بعد از طلاق

پشیمانی بعد از نامزدی

ازدواج با زن مطلقه

تعبیر خواب عروس شدن زن متاهل با شوهر خود

برگشت بعد از جدایی

آشتی بعد از طلاق

شما احتمالا با جستجوی یکی از جملات زیر به این مقاله رسیده اید:

رجوع چیست. نحوه ثبت رجوع. رجوع در طلاق بائن. رجوع بعد از طلاق خلع. شرایط طلاق رجعی. شرایط رجوع بعد از طلاق توافقی. گرفتن مهریه بعد از طلاق توافقی. پشیمانی بعد از طلاقدرباره نویسنده

novinatlas 1736 نوشته در نوین اطلس دارد . مشاهده تمام نوشته های

دیدگاه ها


دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.