no-img
نوین اطلس

تعبیر خواب انگشتر- انگشتر طلا، نقره، عقیق، الماس، فیروزه، یاقوت و ... - نوین اطلس


نوین اطلس
مطالب ویژه
اطلاعیه

ادامه مطلب

تعبیر خواب انگشتر- انگشتر طلا، نقره، عقیق، الماس، فیروزه، یاقوت و …
zip
خرداد ۱۱, ۱۳۹۹

تعبیر خواب انگشتر- انگشتر طلا، نقره، عقیق، الماس، فیروزه، یاقوت و …


نوین اطلس قصد دارد در این مطلب خود با عنوان تعبیر خواب انگشتر به تمامی تفاسیر درباره انواع خواب های انگشتر بپردازد. هر خوابی که در مورد انگشتر دیده باشید را با استفاده از این مطلب می توانید به راحتی تعبیر کنید.

موارد مورد بررسی در این بخش شامل: تعبیر خواب انگشتر طلا، تعبیر خواب انگشتر از نظر ابن سیرین، تعبیر خواب انگشتر نقره از نظر امام صادق (ع)، تعبیر خواب انگشتر عقیق، تعبیر خواب انگشتر الماس، تعبیر خواب انگشتر نگین سفید، تعبیر خواب انگشتر فیروزه، تعبیر خواب انگشتر نگین سبز، تعبیر خواب انگشتر یاقوت، تعبیر خواب انگشتر سیاه، تعبیر خواب انگشتر بلوری، تعبیر خواب انگشتر مسی، تعبیر خواب انگشتر طلا برای دختر مجرد، تعبیر خواب انگشتر طلا برای زن متاهل، تعبیر خواب انگشتر طلا برای مردان، تعبیر خواب حلقه ازدواج، تعبیر خواب انگشتر شکسته، تعبیر خواب انگشتر در دست مرده، تعبیر خواب گم کردن انگشتر، تعبیر خواب گم کردن انگشتر از نظر امام صادق (ع)، تعبیر خواب انگشتر هدیه گرفتن و تعبیر خواب بخشیدن انگشتر می باشند.

تعبیر خواب انگشتر طلا

اگر کسی در خواب ببیند انگشتری در دست دارد که قبلا هرگز آن را نداشته و از داشتن آن خوشحال شد، به موفقیتی بزرگ و باور نکردنی نائل خواهد شد.

تعبیر خواب انگشتر از نظر ابن سیرین

محمد ابن سیرین درباره تعبیر خواب انگشتر می گوید: اگر کسی ببیند که انگشتری او ضایع شد یا دزد برد، دلیل که در کارهای او آفت و دشواری پدید آید.

اگر ببیند انگشتری او بشکست و نگین او بماند، دلیل که بزرگی و جاه او برود و آبرو و هیبتش برجای خواهد بود.

اگر ببیند انگشتری خود را به کسی بخشید، دلیل که از آن چه دارد، برخی را ببخشد.

اگر ببیند انگشتری خویش بفروخت، دلیل است از آن چه دارد، جمله بفروشد و هزینه کند.

تعبیر خواب انگشتر نقره از نظر امام صادق (ع)

تعبیرهای انگشتر نقره عبارتند از:

۱- مملکت

۲- زن

۳- فرزند

۴- مال

تعبیر خواب انگشتر عقیق

چنانچه در خواب ببینید عقیقی دارد که روی آن آیه ای از قرآن یا دعایی نوشته شده است برای بیننده چنین خوابی خیر و خوشی پیش می آید و کارش گشاده و روزیش فراخ می گردد.

اگر در خواب ببینید انگشتری از عقیق دارید که قبلا آن را نداشته اید موردی پیش می آید که خوشحال می شوید.

اگر این انگشتری را در خواب کسی به شما بدهد خدمتی از جانب او در جهت شما انجام می گیرد که سود بخش است.

اگر در خواب شما به کسی انگشتری عقیق بدهید خدمتی برای او انجام می دهید.

اگر عقیق و نگین خالی بدهید راهنمایی مفیدی می کنید.

اگر ببینید عقیقی داشته اید که گم شده مالی را از دست می دهید یا فرصتی خوب و مناسب از شما فوت می شود.

تعبیر خواب انگشتر الماس

انگشتر الماس در خواب رسیدن به موفقیت تعبیر شده است.

اگرخواب ببینید صاحب انگشتر الماس هستید، مورد لطف و احترام مقامات بالا قرار می گیرید.

اگر دختری خواب ببیند نامزدش به او الماس هدیه می دهد، ازدواجش با افتخار و سربلندی همراه خواهد شد.(همچنین نگاه کنید به تعبیر خواب ازدواج کردن)

تعبیر خواب انگشتر نگین سفید

ابراهیم کرمانی می گوید: تعبیر خواب انگشتر سفید مال کم است.

تعبیر خواب انگشتر فیروزه

حضرت یوسف (ع) درباره تعبیر خواب انگشتر فیروز می فرماید: تعبیر خواب دیدن انگشتر فیروزه یا نقره، مهربانی دیدن از مردم است.

ابن سیرین درباره انگشتر فیروزه می گوید: فیروزه در خواب دیدن، ظفر و قوت حال روانی است. اگر بیند فیروزه از وی ضایع گردد، دلیل که مرادش برنیابد.

تعبیر خواب انگشتر نگین سبز

ابراهیم کرمانی درباره تعبیر خواب انگشتر با نگین سبز می گوید: انگشتری با تزئین یاقوت سبز در رویا به معنی لقاح پسری هوشمند است که دانشمند بزرگی خواهد شد.

تعبیر خواب انگشتر یاقوت

اگر در خواب یاقوتی ببینید، نشانه‌ی آن است که بخت و اقبال به شما روی خواهد کرد.

اگر در خواب یاقوتی را گم کنید، به این معنا است که در انجام کاری دچار مشکل می‌شوید.

اگر در خواب ببینید یاقوت به دست آورده‌اید، تعبیرش این است که به خواستۀ خود می‌رسید.

اگر ببینید مقدار خیلی فراوانی یاقوت دارید مال و اموال فراوانی به دست می‌آورید.

اگر ببینید از بهشت به شما یاقوت یا مروارید و یا گوهر می‌دهند صاحب فرزندی عالم و دانا می‌شوید، طوری که در جهان به علم و دانش مشهور خواهد شد.

تعبیر خواب انگشتر سیاه

اگر در خواب دیدید که انگشتر سیاه دارید معنی خواب این است که به جایگاه بلندی می رسید ولی آبروی خود را از دست می دهید.

تعبیر خواب انگشتر بلوری

اگر در خواب ببینید انگشتر بلوری در دست دارید معنی خواب این است که کاری می کنید که از عامه مردم سود می کنید.

تعبیر خواب انگشتر مسی

اگر در خواب ببینید که انگشتری از جنس مس و یا برنج در دست دارید از مردم ساده سود به دست شما می رسد.

تعبیر خواب انگشتر طلا برای دختر مجرد

چنانچه دختری در خواب ببیند که برایش انگشتری طلا خریداری کردند، ازدواج می‌کند و همسرش باعث افتخار و سر بلندی‌اش خواهد شد.(همچنین نگاه کنید به تعبیر خواب لباس عروس برای دختر مجرد)

اگر دختری در خواب ببیند که انگشتری طلا در دست چپ او نمودند، برایش خواستگاری می‌آید.(همچنین نگاه کنید به تعبیر خواب خواستگاری)

تعبیر خواب انگشتر طلا برای زن متاهل

اگر زنی در خواب ببیند که همسرش به وی انگشتری طلا هدیه داد، مورد احترام وی واقع خواهد شد و به شادی و بزرگی دست خواهد یافت.

تعبیر خواب انگشتر طلا برای مردان

چنانچه مردی در خواب انگشتر طلا ببیند، به این معناست که به سختی و ناراحتی دچار خواهد شد و یا مبادرت به کاری حرام نموده است.

در این خصوص یوسف نبی علیه‌السلام می‌فرمایند: تعبیر خواب انگشتر فرزند می‌باشد. دیدن انگشتر طلا در خواب برای مردان خوب نیست اما دیدن انگشتری که از جنس فیروزه و یا نقره می‌باشد خوب است.

تعبیر خواب حلقه ازدواج

لوک اویتنهاو درباره تعبیر خواب حلقه ازدواج می گوید: هدیه گرفتن حلقه ازدواج، خوشبختی خانوادگی و وفاداری می باشد.(همچنین نگاه کنید به تعبیر خواب عقد کنان)

تعبیر خواب انگشتر شکسته

تعبیر خواب شکست حلقه ی انگشتر در خواب بر طلاق دادن زن دلالت دارد.(همچنین نگاه کنید به تعبیر خواب دعوا و طلاق)

تعبیر خواب انگشتر در دست مرده

اگر در خواب دیدید مرده انگشتر در دست دارد معنی خواب شما خوب است و نشان دهنده جایگاه خوب مرده در آن دنیا است.(همچنین نگاه کنید به تعبیر خواب مرده)

تعبیر خواب گم کردن انگشتر

اگر در خواب ببینید انگشتر خود را گم کرده اید نشانه این است که مالی را از دست خواهید داد.

گم شدن انگشتر برای زن بخصوص اگر نگین داشته باشد خوب نیست چون خبر می دهد که بیننده خواب کسی را از دست می دهد یا از سمتی معزول می شود.(همچنین نگاه کنید به تعبیر خواب رفتن معشوق)

تعبیر خواب گم کردن انگشتر از نظر امام صادق (ع)

از نظر امام جعفر صادق علیه ‌السلام چنانچه زنی در خواب ببیند انگشتری طلا در دست چپ خود دارد و انگشترش را گم کرده باشد و یا به هر علتی از بین برده باشد نشان دهنده این خواهد بود که فرزند خود را از دست می‌دهد و یا اموالش ضایع و تباه می‌گردد.

تعبیر خواب انگشتر هدیه گرفتن

در تعبیر خواب انگشتر اگر خواب ببینید کسی انگشتری به شما داد و شما آن را به انگشت خود کردید نشانه آن است که از جانب آن شخص سودی عاید شما می شود.

تعبیر خواب بخشیدن انگشتر

اگر در خواب ببینید انگشتر خود را به کسی بخشیده‌اید، یعنی بخشی از دارائی خود را می‌بخشید.

جابر مغربی در این مورد می گوید: اگر ببینی انگشتر به کسی بخشیده‌اید یا به امانت گذاشته‌اید، ولی آن شخص قبول نکرد و پس داد، یعنی به خواستگاری زنی می‌روید ولی قبول نمی‌کنند.

مطالب مرتبط:

تعبیر خواب ازدواج با معشوق

قانون جذب عشق و ازدواج

تعبیر خواب لباس عروس حضرت یوسف

تعبیر خواب آرایش کردن

تعبیر خواب حرف زدن با معشوقموضوعات :
تعبیر خواب
برچسب‌ها :

درباره نویسنده

novinatlas 1736 نوشته در نوین اطلس دارد . مشاهده تمام نوشته های

دیدگاه ها


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *