no-img
نوین اطلس

پشیمانی بعد از ازدواج - نوین اطلس


نوین اطلس
مطالب ویژه
اطلاعیه

ادامه مطلب

پشیمانی بعد از ازدواج
zip
اسفند ۵, ۱۳۹۶

پشیمانی بعد از ازدواج


این مطلب در مورد موضوعات پشیمانی از ازدواج در دوران عقد، شوهرم از ازدواج با من پشیمان است، پشیمانی بعد از نامزدی، نارضایتی از ازدواج، افسردگی بعد از ازدواج، افسردگی در دوران عقد، از ازدواجم پشیمانم، از ازدواجم راضی نیستم نوشته شده است.

پشیمانی از ازدواج در دوران عقد

در این صورت باید یک بار دیگر تمامی نقاط ضعف و مثبت همسر خود را بررسی کرده و با مشورت خانواده و مشاور تصمیم درست را بگیرید. فراموش نکنید طلاق در دوران عقد می تواند عواقب بد کمتری را برای شما به همراه داشته باشد.

شوهرم از ازدواج با من پشیمان است

علت این پشیمانیها علت بیشتر این پشیمانی ها این است که: معیارهای انتخاب همسر، و راههای گزینش و پیمودن گام به گام و با احتیاط و حوصله و کندی مراحل گزینش، رعایت نشده است در چنین مواردی چه باید کرد؟ اگر جوانان (دختر یا پسر یا هر دو) دچار چنین «پشیمانی ای » شدند و در چنین «باتلاقی» افتادند، چه کنند؟ آیا بمانند و به این پیشامد ناخواسته تن در دهند و یا می توانند خود را نجات دهند؟ جواب: بر هم زدن خواستگاری و نامزدی-بخصوص اگر عقد هم صورت گرفته باشد- کار خوبی نیست و باید مواظب
بود که کار به اینجا نکشد؛ اما بدتر از آن این است که: انسان، یک عمر با ندامت و بی علاقگی و ناراحتی زندگی کند. اگر دختر و پسر یا یکی از آنان، از این وصلت پشیمانند، بهترین راه این است که: قبل از عروسی، از هم جدا شوند و راه را ادامه ندهند. هرچند این کار مشکل است و نا خوشایند، اما ازدواج و زندگی با پشیمانی و ناراحتی، سخت تر و ناخوشایندتر است.

پشیمانی بعد از نامزدی

راه های برگشت هنگام پشیمانی در دوران نامزدی

ﺑﻪ ھﺮ دﻟﯿﻠﯽ ﮔﻤﺎن ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ در اﻧﺘﺨﺎب ھﻤﺴﺮﺗﺎن دﭼﺎر اﺷﺘﺒﺎه ﺷﺪهاﯾﺪ و ھﺮ ﭼﻪ زودﺗﺮ ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ راﺑﻄﻪ ﻏﻠﻂ را ﺳﺮ و ﺳﺎﻣﺎن دھﯿﺪ و ﺑﻪ
ﺧﺎﺗﻤﻪاش ﺑﯿﻨﺪﯾﺸﯿﺪ
ﺷﺎﯾﺪ ﺗﺮاژدی ﺗﻠﺦﺗﺮ از ﻗﻄﻊ ﯾﮏ راﺑﻄﻪ ﻋﺎﻃﻔﯽ ﻧﺒﺎﺷﺪ، ﺗﺮاژدی ﮐﻪ ﮔﺎھﯽ ﺑﺎ ﻧﺪاﻧﺴﺘﻦ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﻋﺬاب وﺟﺪان و اﺣﺴﺎس ﮔﻨﺎھﯽ ﭘﯿﺶ ﻣﯽروﯾﺪ ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺪ ﺳﻨﮕﯿﻨﯽاش ﺳﺎﻟﯿﺎن ﺳﺎل ﺑﺮ دوﺷﺘﺎن ﺑﻤﺎﻧﺪ.

ﺑﺮای اﺗﻤﺎم ﯾﮏ راﺑﻄﻪ ﻋﺎﻃﻔﯽ ﺑﮫﺘﺮ اﺳﺖ:

ھﺮﮔﺰﻋﺠﻠﻪ ﻧﮑﻨﯿﺪ

ﺑﻪ ھﻢ زدن ﯾﮏ راﺑﻄﻪ ﻋﺎﻃﻔﯽ، ﭼﮫﺮه ﺧﻮﺷﺎﯾﻨﺪی در ﭘﺮوﻧﺪه زﻧﺪﮔﯽ ﺷﻤﺎ و ھﻤﺴﺮﺗﺎن ﻧﺪارد. ﺟﺪاﯾﯽ در دوران ﻋﻘﺪ، ﺷﻤﺎ را اﻧﮕﺸﺖﻧﻤﺎ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺣﺮف و ﺣﺪﯾﺚھﺎی اﻃﺮاﻓﯿﺎن و ﻟﻄﻤﺎت ﻣﺘﻌﺎﻗﺐ آن، ﺳﺎﻟﯿﺎن ﺳﺎل ﺑﺮ دﻟﺘﺎن ﺧﻮاھﺪ ﻣﺎﻧﺪ و ﺣﺘﯽ زﻧﺪﮔﯽ آﯾﻨﺪهﺗﺎن را ﻧﯿﺰ دﭼﺎر ﻣﺸﮑﻞ ﺧﻮاھﺪ ﻧﻤﻮد.

ﺑﺎ ﺧﻮدﺗﺎن ﺧﻠﻮﺗﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ و ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﻧﮕﺮاﻧﯽھﺎﯾﺘﺎن را ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻨﯿﺪ و ھﻤﻪ ﻣﺎﺟﺮاھﺎﯾﯽ را ﮐﻪ ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ ﺟﺪاﯾﯽ ﺳﻮق
ﻣﯽدھﺪ، ﺑﺎ ﻧﮕﺎھﯽ ﺑﯽﻃﺮﻓﺎﻧﻪ از ﻧﻈﺮ ﺑﮕﺬارﻧﯿﺪ. ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﻋﻠﺖ اﺻﻠﯽ ﺑﮕﺮدﯾﺪ و ﺑﻪ درﺳﺖ و ﻧﺎدرﺳﺖ ﺑﻮدن ﺑﻪ ھﻢ زدن راﺑﻄﻪﺗﺎن
ﻋﻠﺖ ﻧﯿﺰ ﻓﮑﺮ ﮐﻨﯿﺪ. ﮔﺎھﯽ ﺟﺪاﯾﯽ ﺑﺮ ﺳﺮ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﭘﯿﺶ ﭘﺎ اﻓﺘﺎدهای اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺪ ﺧﻮدﺗﺎن ﻧﯿﺰ ﭘﺲ از ﻓﺮوﮐﺶ ﮐﺮدن آﺗﺶ ﺧﺸﻢ، ﺑﻪ آن ﺑﺨﻨﺪﯾﺪ و ﺧﻮد را ﻣﺆاﺧﺬه ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﭼﺮا ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺮدﯾﺪ و ﺑﻪ ﻋﻮاﻗﺐ آن ﻧﯿﻨﺪﯾﺸﯿﺪ؟ ﻋﻠﺖ ﺟﺪاﯾﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﭼﯿﺰ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﮫﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ در اﻧﺘﺨﺎبﺗﺎن ﻣﺘﻮﺟﻪ آن ﻧﺸﺪه ﺑﻮدﯾﺪ، ﻣﺜﻞ: اﻋﺘﯿﺎد، اﺧﺘﻼﻻت ﺑﺰرگ ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ و اﺧﻼﻗﯽ و…

اﮔﺮ ﮔﻤﺎن ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺣﻞ اﺧﺘﻼف ﻧﯿﺴﺘﯿﺪ، ﻋﻠﺖ را ﺑﺎ اﻓﺮادی ﻋﺎﻗﻞ و ﺑﺎﻟﻎ در ﻣﯿﺎن ﺑﮕﺬارﯾﺪ و ﻧﻈﺮ آﻧﺎن را ﻧﯿﺰ ﺟﻮﯾﺎ ﺷﻮﯾﺪ «ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن روانﺷﻨﺎس ﻣﺠﺮب، ﺑﺮﺗﺮﯾﻦ ھﺴﺘﻨﺪ» اﮔﺮ آنھﺎ ﻧﯿﺰ اداﻣﻪ راﺑﻄﻪ را ﺑﻪ ﺻﻼح ﻧﺪاﻧﺴﺘﻨﺪ، دﯾﮕﺮ ﺗﻌﻠﻞ ﻧﮑﻨﯿﺪ و دﺳﺖ ﺑﻪ ﮐﺎر ﺷﻮﯾﺪ. اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﯽﺧﯿﺎل ﺣﺮف ﻣﺮدم ﺷﻮﯾﺪ و ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽ آﯾﻨﺪهﺗﺎن ﮐﻪ ارزﺷﯽ ﺑﺴﯿﺎر دارد، ﺑﯿﻨﺪﯾﺸﯿﺪ.

پشیمانی در دوران نامزدی

ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻗﻄﻊ راﺑﻄﻪ را ﺷﺨﺼﺎً ﺑﻪ ﻋﮫﺪه ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ

ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻗﺎﻃﻌﺎﻧﻪ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮاده اﻃﻼع دھﯿﺪ، اﻣﺎ ھﺮﮔﺰ از آنھﺎ ﻧﺨﻮاھﯿﺪ ﺷﺮوع ﮐﻨﻨﺪه ﻗﻄﻊ اﯾﻦ ارﺗﺒﺎط ﻋﺎﻃﻔﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ؛ ﯾﺎ ﮐﺎری ﻧﮑﻨﯿﺪ ﮐﻪ
ﺣﺮف آﺧﺮ ﮐﻪ ﺣﺮف دل ﺷﻤﺎﺳﺖ از زﺑﺎن ﻃﺮف ﻣﻘﺎﺑﻠﺘﺎن ﺑﯿﺮون ﺑﯿﺎﯾﺪ. ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖﭘﺬﯾﺮ و ﺷﺠﺎع ﺑﺎﺷﯿﺪ و ﺻﺮﯾﺤﺎً اﻋﻼم ﻧﻈﺮ ﮐﻨﯿﺪ. در
ﺻﻤﯿﻤﺎﻧﻪ و رو در رو ﺑﺎ ھﻤﺴﺮ ﯾﺎ ﻧﺎﻣﺰدﺗﺎن، ﻋﻠﺖ را ﺑﯿﺎن ﮐﻨﯿﺪ و دﻻﯾﻞ درﺳﺖ ﻧﺒﻮدن اداﻣﻪ راﺑﻄﻪ را ﺗﻮﺿﯿﺢ دھﯿﺪ؛ ﻧﻈﺮات او و ﺣﺘﯽ
ﺧﺎﻧﻮادهاش را ھﻢ ﺑﺸﻨﻮﯾﺪ و راﺟﻊ ﺑﻪ آنھﺎ ﺑﯿﻨﺪﯾﺸﯿﺪ؛ اﻣﺎ اﮔﺮ راه ﺑﻪ ﺟﺎﯾﯽ ﻧﺒﺮدﯾﺪ، ﺳﻌﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﺑﺪون آنﮐﻪ ﻓﺮد ﻣﻘﺎﺑﻞ را
او را ﺗﻨﮫﺎ ﻣﻘﺼﺮ اﯾﻦ داﺳﺘﺎن ﻗﻠﻤﺪاد ﮐﻨﯿﺪ، ﺗﮑﻠﯿﻒ راﺑﻄﻪﺗﺎن را ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻨﯿﺪ.

ﻧﮑﺘﻪ اول: ﻣﺮاﻗﺐ ﮐﻼﻣﺘﺎن ﺑﺎﺷﯿﺪ. ﺳﻌﯽ ﮐﻨﯿﺪ اﯾﺮاد ﻃﺮف ﻣﻘﺎﺑﻞ را ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و ﺗﻮھﯿﻦآﻣﯿﺰ ﻣﻘﺎﺑﻠﺶ ﻧﮕﻮﯾﯿﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﻓﻘﻂ اﺻﻞ ﻣﻄﻠﺐ را ﺑﯿﺎن ﮐﻨﯿﺪ، ﻃﻮری ﺣﺮف ﻧﺰﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﻋﺰت ﻧﻔﺴﺶ ﺧﺪﺷﻪدار ﺷﻮد و ﯾﺎ ﻓﮑﺮ ﮐﻨﺪ ﭘﺮ از اﯾﺮاد اﺳﺖ

ﻧﮑﺘﻪ دوم: ﺑﻪ ﯾﮏ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﺨﺘﺼﺮی ﮐﻪ ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻨﺪ ﭼﺮا ﺷﺮاﯾﻂ آنﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﭘﯿﺶ ﻧﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ، ﺑﺴﻨﺪه ﮐﻨﯿﺪ. ھﺮﮔﺰ ﺳﻌﯽ ﻧﮑﻨﯿﺪ ﻃﺮف ﻣﻘﺎﺑﻞ را ﺑﻪ ﭘﺬﯾﺮش ﻋﻠﺖ ﻣﺠﺒﻮر ﺳﺎزﯾﺪ، ﭼﺮا ﮐﻪ ﺑﯽﮔﻤﺎن ﺑﺎ اﺻﺮار ﺑﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ، ﺗﺎ ﺑﯽاﺣﺘﺮاﻣﯽ و ﺧﺸﻮﻧﺖ ﭘﯿﺶ نیاید

ﻧﮑﺘﻪ ﺳﻮم: ھﺮﮔﺰ از ﺟﻤﻼت ﮐﻠﯿﺸﻪای ﭼﻮن «ﻣﻦ ﻻﯾﻖ ﺗﻮ ﻧﯿﺴﺘﻢ! ﻣﻦ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻢ ﺗﻮ را ﺧﻮﺷﺒﺨﺖ ﮐﻨﻢ! ﺗﻮ ﺑﮫﺘﺮﯾﻨﯽ، ﻣﺸﮑﻞ از ﻣﻦ اﺳﺖ و…» اﺳﺘﻔﺎده ﻧﮑﻨﯿﺪ.

راه های برگشت هنگام پشیمانی در دوران نامزدی

نارضایتی از ازدواج

در اینجا به ۵ باور غلطی اشاره می کنیم که هر کدام از انها می تواند منشا نارضایتی بعد از ازدواج باشند.

۱- باید با کسی ازدواج کنم که از همه نظر کامل باشد:
انسانها ترکیبی از ضعف ها و قوت ها هستند. تصور یک انسان کامل و ایده آل که هیچ مشکلی نداشته باشد بیشتر در خیالات جا می گیرد تا واقعیت. زمان ازدواج دقت کنید که نقاط ضعف و قوت همسر آینده تان را بشناسید و کسی را انتخاب کنید که نقاط قوتش ارزشمندتر از نقاط ضعفش باشد. توجه کنید، ارزشمندتر باشد نه این که صرفا بیشتر از نقاط ضعفش باشد.

۲- بعد از ازدواج می توانم همسرم را تغییر دهم:
تغییر فرایندی انرژی بر، زمان بر و نسبتا دشوار است وقتی که قصد تغییر دیگری را دارید، با مقاومت او رو به رو می شوید و این کار را سخت تر می کند. شما وقتی ازدواج می کنید که احساس می کنید به پختگی رسیده اید و ویژگی های لازم را برای این کار دارید. بنابراین انتظار ندارید که کسی از راه برسد و همه آنچه شما دلیل بر صلاحیت خود می دانید، زیر سوال ببرد و تغییر دهد. وضعیت درباره همسر شما هم به همین شکل است.

۳- فقط با یک نفر خوشبخت می شوم:
خوشبختی یک احساس درونی است که به شخص خاصی بستگی ندارد. مهم این است که شما و همسرتان قواعد زندگی را بلد باشید و به کار ببرید. وگرنه اگر هنگام ازدواج این خوشبختی را صرفا به یک شخص گره بزنید، پس از ازدواج ممکن است حس کنید اشتباه کرده اید چون به هر حال هیچ کس کامل و ایده آل نیست. آن وقت است که سرخورده می شوید. اگر هم به هر دلیلی این ازدواج سر نگیرد، با هر مشکل و دردسری که مواجه شوید فکر می کنید چون با فرد مورد نظرتان ازدواج نکرده اید به مشکل برخورده اید بنابراین توان حل مساله را از دست می دهید.

۴- ازدواج، راه حل مشکلات است:
ازدواج غالبا با مشکلات جدیدی همراه است که در شروع هر زندگی به وجود می آیند. نه این که به عنوان راه حل مسائل پیشین کاربرد داشته باشد. شما باید قبل از ازدواج به حل مشکلات مختلف خود اقدام کنید تا هم تمرینی برای حل مسائل ازدواج باشد و هم فارغ از مشکلات مجردی وارد زندگی متاهلی شوند.

۵- ازدواج راه کسب استقلال است:
استقلال نیاز به حس مسئولیت پذیری و انجام بهینه وظایف دارد. اگر چنین تمرینی در زمان مجردی به خوبی صورت نگیرد پس از ازدواج هم به خاطر ورود به بافت خانوادگی جدید بازهم فرد با مشکل عدم استقلال روبروست.

افسردگی بعد از ازدواج

ازدواج اجباری

یکی از مهمترین علت های افسردگی بعد از ازدواج این است که شاید ازدواج با بی میلی، بدون رضایت و میل شخصی و از روی «اجبار» صورت گرفته باشد.

این اجبارمی توانند دراثر عوامل درونی بوجود امده باشند یا فشار های خارجی سبب بروزشان شده باشد. مثلا خانمی را تصور کنید که احساس می کند زمان ازدواجش فرا رسیده و شاید دیر هم شده، بنابراین عجله دارد که به یکی از خواستگارانش جواب مثبت دهد و وارد زندگی زناشویی شود. گاهی اوقات اجبار برای ازدواج از طریق یک اجبار بیرونی صورت می گیرد. چند مورد از این اجبار‌ها عبارتند از:

۱-اصرار والدین: خانواده فرد را قانع می کنند با شخصی ازدواج کند که برایش جذاب نیست یا شرایط خوبی ندارد.

۲-شکست عاطفی: وقتی فردی به تازگی از یک ناکامی عشقی بیرون آمده شاید برای فراموش کردن ارتباط قبلی به ازدواج با فرد دیگری تن دهد و بعد از ازدواج از این انتخاب پشیمان شود.

مسوولیت های سنگین زندگی

بعضی از دلایل بروز افسردگی بعد از ازدواج پنهان هستند، یعنی فردی ازدواج می کند و پس از مدتی بدون اینکه متوجه شود، احساس کسالت وافسردگی به سراغش می آید. بعد از ازدواج نقش ها تغییر می کند. فرد باید باور کند که قرار است مسوولیت‌های جدیدی را بپذیرد و نقش های تازه ای داشته باشد. بهتر است نسبت به عملکرد های این نقش آگاهی های بیشتری بدست آورد. اگر نقش جدیدش را نپذیرفته باشد یا توان قبول مسوولیت ها را نداشته باشد، دچار سرخوردگی و ناکامی می شود.

دلخوری از نقش های جدید

افرادی که ازدواج می کنند در زندگی مشترک وظیفه جدیدی را برعهده می گیرند که «وظیفه همسری» است. شاید تصویر ما از این وظیفه ابتدایی و ساده باشد، نه تصویری واقعی که قرار است ایفا شود. فرد باید بداند که لازم است مسوولیت های جدیدی را بر عهده بگیرد و این وظایف کارکرد های مختلفی دارند. چنانچه فرد احساس کند آمادگی پذیرش این نقش ها را ندارد یا از پس مسوولیت های جدیدش بر نمی آید و راحتی و آسایش خانه پدری را ندارد، ممکن است دچار افسردگی شود

وابستگی زیاد به والدین

شخصی که سال ها با والدینش در ارتباط تنگاتنگ بوده بعد از ازدواج باید به صورت غیر مستمر با والدینش در تماس باشد و چنانچه این وابستگی خیلی شدید باشد ناخودآگاه احساس کسالت وافسردگی به سراغش می آید. بعد از ازدواج پدر و مادر دیگر در دسترس نیستند و مرتب نمی توان با آنها در ارتباط بود. در نتیجه شاید فرد ناگهان احساس کند پدر و مادرش را از دست داده و چقدر دلش می خواهد باز هم بچه والدینش باشد.

درمان افسردگی بعد از ازدواج

در مجموع برای درمان افسردگی پس از ازدواج چند توصیه وجود دارد:

۱-مراجعه به مشاور: اگر ازدواج به دنبال فرار از یک عشق ناکام یا یک شکست عاطفی اتفاق افتاده باز هم توصیه می شود از مشاوره با یک کارشناس ارشد یا دکترای روانشناسی بالینی استفاده شود تا از رابطه قبلی بیرون بیاییم.

۲-برنامه ریزی: وقتی افسردگی به دلیل ازدواج اجباری نباشد، خودمان باید برای رفع آن تلاش کنیم.

وقتی فردی به تازگی از یک ناکامی عشقی بیرون آمده شاید برای فراموش کردن ارتباط قبلی به ازدواج با فرد دیگری تن دهد و بعد از ازدواج از این انتخاب پشیمان شود

از دیگران کمک بگیریم و درباره دغدغه ها با همسرمان صحبت کنیم داشتن برنامه ریزی و مشارکت در انجام کارهای خانه اقدام مفید دیگری است تا به مسوولیت های جدید راحت تر رسیدگی کنیم. طبیعی است که اوایل به دلیل وجود نقش های تازه مشکلاتی وجود داشته باشد اما با برنامه ریزی و نظم مشکلات تا حدود زیادی حل می شوند.

۳- گذشت زمان:نکته بعدی این است که به خودمان وقت بدهیم. به هر حال وارد فضای تازه ای شده ایم. بعضی از آدم ها بنابر ویژگی های فردی شان قدرت سازش بیشتری دارند و گروهی دیگر دیرتر سازش پیدا می کنند. پس بهتر است زوج ها به خودشان فرصت بدهند.

۴-پذیرش مسوولیت ها: مسوولیت ها را با همه ویژگی های خوشایند یا ناخوشایدشان بپذیریم. این پذیرش یک حس درونی است که هر فردی باید خودش آن را پیدا کند. اگر افسردگی پس از ازدواج دراثر وابستگی به والدین ایجاد شده باشد موضوعی است که به تحلیل و تعمق بیشتری نیاز دارد و برای حل آن باید از متخصصان کمک گرفت.

افسردگی در دوران عقد

چند تا مساله هست که باید دقت کنید:

۱- اولا هیچ یک از افراد چیزی نیستند که ما فکر می کنیم. هر فردی چیزی هست که خودش از خودش ساخته و ما خیلی وقت ها با برداشت های اشتباه خودمون به جای اینکه سعی در شناخت بیشتر طرف داشته باشیم سعی می کنیم نا امید و ناراحت شیم به دلیل اینکه اون چیزی که ما می خواستیم نیست. یادتون باشه ما وقتی یه مجسمه هم میسازیم خیلی وقتا اون چیزی که می خوایم هم در نمیاد، خیلی وقتا فرزندمون همکه توی دست خودمون پرورش شده چیزی که ما میخوایم نمیشه، پس چطور انتظار داریم یک فردی که بزرگ شده یک محیط و یک خانواده دیگر است چیزی بشه که ما میخوایم؟؟؟

رمز موفقیت نه یکی شدن هست که بلکه درک متقابل طرف است. مثلا اگر همسرتان از شما انتظار داشته باشد که چیزی که اون می خواهد بشوی این زور نیست؟ و برعکس. بنابراین مهم اینست که با وجود تفاوت ها و باوجود اینکه قبلا یک شکل دیگر دیده ایم و الان یک شکل دیگر بتوانیم همچنان به افکارو رفتار طرف مقابل احترام بگذاریم و وی را درک کنیم.

۲- اگر همسرتان قول ۶ ماه را به ساختن خانه عوض کرده اند به اونور ماجرا هم یک توجهی بکنید که لااقل به خونه خودتون می رید.

۳- نسبت به خودتان و نسبت به خانواده تان مهربان تر باشید. خانواده تان را ببخشید. اجازه ندهید گذشته ای که وجود ندارد اوضاع شما را تغییر دهد. شما نمی توانید گذشته را تغییر بدهید ولی آینده فعلا در دست شماست. طوری برخورد نکنید که آن هم تبدیل به خاطره شود و بدون تغییر بماند.

۴- یکم خسته میشید ولی برای اینکه خوشحال باشید باید انرژی صرف کنید. یادتان باشه زندگی با همسرتان را می توانید به بهشت تبدیل کنید یاجهنم ولی اگر کاری کردیدکه در اینجهنم خودتان هم عذاب کشیدید این بار دیگر دست خودتان بوده نه اطرافیانتان.

از ازدواجم پشیمانم

یکی از علت‌های عدم علاقه شما به همسرت این است که او را با افراد دیگر مقایسه میکنی؛ به خصوص آنهایی که به قول خودت قبلا به تو ابراز علاقه می‌کردند در حالی که به یک فرق مهم بین آنها و همسرت توجه نداری!! کسی که همیشه کنار شماست، هم خوبی‌های او مشخص است و هم بدی‌های او؛ ولی کسی که برای چند دقیقه یا چند ساعت پیش شماست، فقط سعی می‌کند خوبی‌های خود را نشان بدهد و حتی برای جلب رضایت شما ممکن است ظاهر سازی هم بکند؛ در حالی که چنین شرایطی برای همسر شما فراهم نیست چون فیلم بازی کردن موقتی می‌شود ولی دائمی نمی‌شود.

بعلاوه شما باید به این نکته هم توجه کنی که هر کسی در کنار خوبی هایی که دارد حتما نقص هایی هم خواهد داشت و اینکه فکر کنی فردی هیچ نقصی ندارد، اشتباه است. خوبی‌های همسر شما در مقابل نقص هایی که دارد خیلی ناچیز است. اینکه اهل حلال و حرام است و سیگار و … را کنار گذاشته و نماز و روزه‌اش را تا حدودی می‌خواند و می‌گیرد و تا حد امکان حتی در حد تنقلات برای شما خرج می‌کند و … خیلی خوب است. شاید اگر یکی از همان‌هایی که قبلا به شما ابراز علاقه می‌کرد، الان جای همسر شما بود، خیلی بدی‌های پنهانی داشت که قابل تحمل نبود. لذا به هیچ وجه نباید او را با کسی مقایسه کنی؛ چون این مقایسه عادلانه نیست.

در مورد درآمدش و … هم به هر حال زندگی فراز و نشیب دارد. ابتدای زندگی معمولا با سختی هایی همراه است؛ به خصوص به خاطر قسط‌های سنگینی که از عروسی و … است و همچنین درآمد پایین(ابتدای هر کاری معمولا درآمد پایین تری دارد) چاره‌ای جز اینکه در این مدت قناعتت را بالا ببری و کمی ملاحظه کنید تا از این مرحله بحرانی عبور کنید، نیست. همسر شما در چنین شرایطی به همسری نیاز دارد که او را حمایت کند و زندگی را طوری مدیریت کند که خیالش جمع باشد؛ بدون اینکه زن کم و کسری‌های زندگی را به روی آن بیاورد. آن چیزی که برای یک مرد خیلی سخت است، این است که همسرش کمبود‌ها را به رویش بیاورد؛ در حالی که اگر ببیند همسرش با وجود کمبودها، پشتش را خالی نمی‌کند، عشق و علاقه او به همسرش چندین برابر خواهد شد و در نتیجه تلاش و کوشش او برای کار، دوچندان می‌شود.

در مورد اطلاعات عمومی هم به نظر نمی‌رسد مسئله‌ای باشد که شما بخواهی از آن ناراحت باشی. تواضع یکی از بهترین خصوصیات اخلاقی، مخصوصا بین زن و شوهر است که باعث جذب عشق و علاقه می‌شود. امام خمینی با آن همه عظمت بدون همسرش غذا نمی‌خورد!!! لذا شما هم نباید به خاطر داشتن اطلاعات بیشتر و مدرک بالاتر، همسرت را کوچیک و خودت را بزرگ ببینی. بین زن و شوهر، سرتری و کمتری معنی ندارد؛ چون آنها باید طوری رفتار کنند که دو بدن در یک روح باشند. بزرگی هر کدام باعث بزرگی آن یکی و نقص هر کدام باعث نقص دیگری است.

اگر این نگاه را در خودت تقویت کنی، حتما عشق و علاقه شما و رفتار شما نسبت به همسرت تغییر خواهد کرد و وقتی همسر شما تغییرات شما را ببیند مسلما او هم تحت تاثیر شما قرار خواهد گرفت و زندگی عاشقانه‌ای را تجربه خواهید کرد.

از ازدواجم راضی نیستم

ازدواج بدون پشیمانی
اگر واقعا می خواهید بدون پشیمانی ازدواج کنید که زندگیتان یک عمر دوام داشته باشد، باید خودتان را برای ازدواج مهیا کنید. برای این منظور باید این سوال ها را قبل از بله کفتن در روز عروسی از خودتان بپرسید:

حل مشکلات در ازدواج

درک نقش فرد مقابل

ارتقاء رابطه جنسی

بالا بردن آگاهی مالی و اقتصادی

احترام گذاشتن و حفظ تعهدات ازدواج

ازدواج کردن به دلایل اشتباه و نادرست خیلی زود منجر به ازدواجی ناموفق می شود که سرنوشت آن طلاق است. دلیل آن این است که دو طرف خود را برای ازدواج آماده نکرده اند یااینکه برای ازدواج خیلی جوان بوده اند و نمی دانستند که ازدواج کردن و ازدواج موفق داشتن دو چیز کاملاً مختلف است.

سایت روانشناسی نوین بینش

۴ حرکت ساده برای برگرداندن عشق از دست رفته

بیشتر بدانید:

پشیمانی بعد از عقد

پشیمانی بعد از نامزدی

پشیمانی از ازدواج در دوران عقد

افسردگی بعد از ازدواج

دلایل پشیمانی بعد از ازدواج

نارضایتی از ازدواج

شوهرم از ازدواج با من پشیمان است

شما احتمالا با جستجوی یکی از جملات زیر به این مقاله رسیده اید:

پشیمانی از ازدواج در دوران عقد. شوهرم از ازدواج با من پشیمان است. پشیمانی بعد از نامزدی. نارضایتی از ازدواج. افسردگی بعد از ازدواج. افسردگی در دوران عقد. از ازدواجم پشیمانم. از ازدواجم راضی نیستمموضوعات :
ازدواج

درباره نویسنده

novinatlas 1736 نوشته در نوین اطلس دارد . مشاهده تمام نوشته های

دیدگاه ها


دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.